โครงการอบรมหัวข้อ “สื่อใหม่ New Media การประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ”

โครงการอบรมหัวข้อ “สื่อใหม่ New Media การประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ”

วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2560  
เผยแพร่
โครงการอบรมหัวข้อ “สื่อใหม่ New Media การประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ”

          ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ-นครศรีธรรมราช  กำหนดจัดให้มีโครงการอบรมหัวข้อ “สื่อใหม่ New Media การประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ” โดยท่านวิทยากร คือ ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  โดยกำหนดการอบรมจัดขึ้นในวันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี  อาคาร ๑๙  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีพื้นฐานในการใช้สื่อใหม่ประเภทต่างๆ เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในอนาคต


กำหนดการ ดาวน์โหลด

คำสำคัญ: หอสมุดกลาง
จำนวนผู้อ่าน: 3619