ข่าวกิจกรรม

อนุรักษ์ข้อมูลท้องถิ่นของห้องสมุดด้วยซอฟต์แวร์ Omeka

วันที่: 24 มกราคม 2558  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยหอสมุดกลาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "อนุรักษ์ข้อมูลท้องถิ่นของห้องสมุดด้วยซอฟต์แวร์ Omeka” ในวันที่ 22-23 มกราคม 2558 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมยันต์ทอง อาคารหอสมุดกลาง และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 19 ชั้น 3 ห้อง 1939

 

      
      
      
      
      
     
คำสำคัญ: ซอฟต์แวร์ Omeka, ข้อมูลท้องถิ่น,
เข้าอ่านทั้งหมด: 3193