ข่าวกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อใหม่ (New Media)

วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2559  

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 หอสมุดกลางได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อใหม่ (New Media) ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. ศิวนิต อรรถวุฒิกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร) และ ดร. นภาภรณ์ ยอดสิน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 19) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารประกอบการอบรม

 

      
      
      
      
      
คำสำคัญ: อบรม
จำนวนการเข้าอ่าน: 1807