ข่าวกิจกรรม

การจัดทำห้องสมุดดิจิทัล : การพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล

วันที่: 04 กรกฏาคม 2559  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยหอสมุดกลาง... จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำห้องสมุดดิจิทัล : การพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล” วิทยากรโดย ดร.นิศาชล จำนงศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
คำสำคัญ: อบรม
เข้าอ่านทั้งหมด: 25688