ข่าวกิจกรรม

การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Library In My Mind”

วันที่: 21 มีนาคม 2561  

“Library In My Mind” ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น

36 ผลงาน     โดยมีการตัดสินผลงานและจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวด

พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมส่งผลงานเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้

หอสมุดกลางได้จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายทุกผลงาน

ณ บริเวณชั้น 1 อาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


ผลการประกวด

 

      
      
      
      
      
      
  
คำสำคัญ: การประกวดภาพถ่าย,Library In My Mind
จำนวนการเข้าอ่าน: 1811