รวมกฎหมายแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2565) / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group
ชื่อเรื่อง : รวมกฎหมายแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2565)
ผู้แต่ง : รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : พีรภาส, 2565
เลขเรียก : 344.01176 2565
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 340-349 (หนังสือกฏหมาย)/ชั้น 4
สาระสังเขป :

หนังสือ "รวมกฎหมายแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2565)" เล่มนี้ รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group มีเนื้อหาเกี่ยวกับรวมกฎหมายแรงงานที่สำคัญ พร้อมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561 หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ อาจารย์ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องกฎหมายแรงงาน

สารบัญ
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560