เทคโนโลยีไฮดรอลิกอุตสาหกรรม = Industrial hydraulic technology
ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีไฮดรอลิกอุตสาหกรรม = Industrial hydraulic technology
ผู้แต่ง : พรจิต ประทุมสุวรรณ
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2564
เลขเรียก : 621.21722564
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 500-999/ชั้น 3
สาระสังเขป :

หนังสือ "เทคโนโลยีไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม" เล่มนี้ เขียนโดย พรจิต ประทุมสุวรรณ เนื้อหาเจาะลึกเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม ระบบไฮดรอลิกส์และการควบคุม ระบบพรอพอร์ชันนัลไฮดรอลิกส์ พรอพอร์ชันนัลวาล์ว คุณสมบัติและพารามิเตอร์ของพรอพอร์ชันนัลวาล์ว ชุดควบคุมพรอพอร์ชันนัลวาล์ว การประยุกต์ใช้งานพรอพอร์ชันนัลไฮดรอลิกส์ เซอร์โววาล์ว ตัวควบคุม PID การประยุกต์ใช้งานเซอร์โวไฮดรอลิกส์ และการควบคุมด้วยฟัซซีลอจิก ช่วยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และทำความเข้าใจด้วยโปรแกรมจำลองการทำงานของระบบเทคโนโลยีไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมแบบใหม่

เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษาสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาไฮดรอลิกส์ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ /ครุศาสตร์อุตสาหกรรม รายวิชานิวแมติกและไฮดรอลิกส์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล /วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ /ครุศาสตร์อุตสาหกรรม รวมทั้งนิวแมติกและไฮดรอลิกส์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล /วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งวิศวกร ช่างซ่อมบำรุง และบุคคลที่สนใจด้านเครื่องจักกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถอ่านเพิ่มเติมความรู้ได้

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบไฮดรอลิกส์และการควบคุม

บทที่ 2 ระบบพรอพอร์ชันนัลไฮดรอลิกส์

บทที่ 3 พรอพอร์ชันนัลวาล์ว

บทที่ 4 คุณสมบัติและพารามิเตอร์ของพรอพอร์ชันนัลวาล์ว

บทที่ 5 ชุดควบคุมพรอพอร์ชันนัลวาล์ว

บทที่ 6การประยุกต์ใช้งานพรอพอร์ชันนัลไฮดรอลิกส์

บทที่ 7 เซอร์โววาล์ว

บทที่ 8 ตัวควบคุม PID

บทที่ 9 การประยุกต์ใช้งานเซอร์โวไฮดรอลิกส์

บทที่ 10 การควบคุมด้วยฟัซซีลอจิก