สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 50 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2563

สารนครศรีธรรมราช 

ปีที่ 50 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2563

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. สาวนุ้ย วัดแส็งแร็ง : ความเชื่อที่ผสมผสานพุทธ พราหมณ์ ผี ในวิถีชาวบ้าน โดย สายฝน จิตนุพงศ์

2. ชนชาติพันธุ์ไทใต้ และนครศรีธรรมราชความเป็นมาของผู้คนชนชาติพันธุ์ไท(ไทย)ในภาคใต้และเมืองในนครศรีธรรมราชมหานคร
โดย สืบพงศ์ ธรรมชาติ

3. เท(ว)ดาไม้ดัก : เทพผู้พิทักษ์ช่องเขา โดย วันพระ สืบสกุลจินดา และ ดิเรก พรตเสน

4. งานศพชาวพุทธ โดย วรรณดี สรรพจิต

5. วันสำคัญทางศาสนา โดย พอพล อุบลพันธุ์ช

6. ไร่เกษมสุข อำเภอทุ่งใหญ่ โดย ชาลี ศิลปรัศมี

7. เลี้ยงปูดำสร้างรายได้ให้อาชีพที่บ้านในทอน โดย ดำรง หนูทอง

8. สมุนไพรและตำรับยาบรรเทาอาการไอ โดย อรุณรัตน์ ทองคำ