สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 50 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2563

สารนครศรีธรรมราช

สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 50 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2563

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. น้ำศักดิ์สิทธิ์เมืองนครศรีธรรมราชกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 10 โดย วันพระ สืบสกุลจินดา

2. ศูนย์เรียนรู้เรือเพรียววัดบ้านด่าน โดย ดำรง หนูทอง

3. ภูมิปัญญาและของดีอำเภอท่าศาลา โดย วันพระ สืบสกุลจินดา และ ดิเรก พรตเสน

4. ว่าด้วยเรื่อง “วรรคทองในเนื้อร้องเพลงลูกทุ่งใต้” โดย ผจญ มีจิตต์

5. คือต้นธารแห่งอารยธรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนครศรีธรรมราชกับศรีลังกา โดย ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์

6. วันเข้าพรรษา โดย ชาลี พอพล อุบลพันธุ์

7. อาสาฬหบูชา โดย วรรณดี สรรพจิต

8. พญานาคราชที่นครศรีธรรมราชมีมือ 2 มือ โดย ชาลี ศิลปรัศมี

9. คำวิเศษณ์คนนคร อักษร ด.เด็ก โดย จวน ชูส่งแสง

10. สธารา ตำรับยาบรรเทาอาการ โดย อรุณรัตน์ ทองคำ