สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

สารนครศรีธรรมราช 

ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ศิลปินแห่งชาติจากเมืองนครศรีธรรมราช “เนื่องในโอกาส 24 กุมภาพันธ์ วันศิลปินแห่งชาติ” โดย พอพล อุบลพันธุ์.

2. ประวัติศาสตร์พัฒนาการอำเภอช้างกลาง “เมืองนอกเขา” โดย พอพล อุบลพันธุ์.

3. แห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช “แห่” อย่างไร? “ผ้า” อะไร “ขึ้น” ตรงไหน ? โดย วันพระ สืบสกุลจินดา.

4. วัดสวนขัน โดย วรรณดี สรรพจิต.

5.  เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินเพื่อสร้างโรงพยาบาลที่เมืองนครศรีธรรมราช ร.ศ. 122 (พ.ศ. 2546) โดย สมพุทธ ธุระเจน. 

6. ความเชื่อของชาวบ้านแต่ก่อนที่มีเจตนาสั่งสอนอบรมลูกหลานในปัจจุบันและอนาคต โดย จวน ชูส่งแสง.

7. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมไทย โดย พระปลัดพัทธพงษ์ ธมฺมนนฺโท (สอนแก้ว).