สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2563

สารนครศรีธรรมราช

สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2563

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ภาวะผู้นำในสังคมไทยปัจจุบัน โดย พระปลัดพัทธพงษ์ ธมฺมนนฺโท (สอนแก้ว).

2. “ป่าประ” เทือกเขานัน : ฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่สำคัญของชุมชน โดย สายฝน จิตนุพงศ์ . 

3. ความหลากหลายของวัฒนธรรมภาคใต้ : มุมมองเชิงภูมิศาสตร์ โดย ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์.

4. คนเขาเหมน โดย วรรณดี สรรพจิต.

5. ย้อนอดีตประวัติ “วัดท่าเสม็ด” โดย ผจญ มีจิตต์. 

6. ปริวรรตหนังสือบุดพงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราช โดบ ชัยวัฒน์ สีแก้ว. 

7. เรือผีหลอก โดย ดำรง หนูทอง.

8. ไปแลหนังตะลุงจากตั้งเครื่องเบิกโรงถึงการแสดงจินตนิยาย โดย จวน ชูส่งแสง. 

9. ฟ้าทะลายโจรสมุนไพรประจำบ้าน โดย อรุณรัตน์ ทองคำ.

10. 13 มีนาคม วันช้างไทย โดย พอพล อุบลพันธุ์.