สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2563

สารนครศรีธรรมราช 

สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2563

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รำโทนนกพิทิด การละเล่นพื้นบ้านกรุงชิง : สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดย เมธาวี จำเนียร, กรกฏ จำเนียร, ทองพูล มุขรักษ์ และศศิพัชร บุญขวัญ. 

2. ปริศนาสำหรับเด็กที่สะท้อนภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมชาวใต้ โดย จวน ชูส่งแสง. 

3. ศิลปหัตถกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สืบพงศ์ ธรรมชาติ.

4. ถ้ำเขาขุนพนม กับพระเจ้าตากสิน โดย วรรณดี สรรพจิต.

5. มองเมืองนครศรีธรรมราชผ่านความทรงจำจากภาพถ่ายโบราณ โดย วันพระ สืบสกุลจินดา. 

6. ย้อนรอย “วัวชนกับคนชะอวด” โดย ผจญ มีจิตต์. 

7. เล่าเรื่องเมืองหัวไทร (ตอน มโนราห์เยาวชน) โดย ดำรง หนูทอง. 

8. พระสงฆ์ในวงกวี พระพุทธิสารเถร (ริ่น ยสปาโล) พุทธิสาโรวาท (เพลงบอก พระโพธิสัตว์เสียบุตร) โดย พอพล อุบลพันธุ์.

9. ตรีผล ตำรับยาแผนโบราณบำรุงธาตุให้สมบูรณ์ โดย อรุณรัตน์ ทองคำ.