สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2563

สารนครศรีธรรมราช 

สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2563

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. เมืองพระ ประวัติเจดีย์วัดประดู่พัฒนาราม โดย พระสิริคณาจารย์ (รั่น อาริโย ดิดสาคร). 

2. อดีตสู่ปัจจุบันจากรุ่นสู่รุ่น : “สารนครศรีธรรมราชที่รัก” โดย พอพล อุบลพันธุ์.

3. ประวัติศาสตร์ “สงครามกับการจารกรรมเมืองนครฯ” โดย ผจญ มีจิตต์.

4. ตำนานเมืองคอน ตอนขนมลา โดย สมบูรณ์ บุญฤทธิ์.

5. ทวดหูน้ำฉา : ที่มาและเรื่องราว โดย คำรพ เกิดมีทรัพย์.

6. ม้าอ่านหนังสือโบราณในท้องถิ่นภาคใต้ โดย จวน ชูส่งแสง.

7. วันออกพรรษากับประเพณีลากพระ โดย พัชรี ทองศรีเกตุ.

8. บ้านศิลปะหัวไทร โดย ดำรง หนูทอง.

9. อดีตถึงปัจจุบัน ฮวงซุ้ยก๋งท่าน (จีนปาด) โดย พอพล อุบลพันธุ์.