สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 51 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563

สารนครศรีธรรมราช 

สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 51 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. 106 ปี สะพานโค้งชะอวด โดย ผจญ มีจิตต์

2. ดอกบัว : ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความดี โดย พระครูวรวิริยคุณ

3. วิบากกรรมของพระพุทธเจ้า โดย สมบูรณ์ บุญฤทธิ์

4. อาหารการกินประจำถิ่นเมืองนคร ตอนที่ 1 โดย พอพล อุบลพันธุ์

5. ประวัติการสร้างทางรถไฟสายใต้ โดย วรรณดี สรรพจิตร

6. ภาษิตชาวบ้านปักษ์ใต้บ้านเรา โดย จวน ชูส่งแสง

7. เสน่ห์หาดทรายที่หัวไทร โดย ดำรง หนูทอง

8. ทำไม่เรียก ชื่อ “ไอ้ไข่” โดย คำรพ เกิดมีทรัพย์

9. เพลงร้องเรือเด็กภาคใต้ โดย สืบพงศ์ ธรรมชาติ.