สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2560

สารนครศรีธรรมราช

ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2560

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ทศพิธราชธรรม – ธรรมิกราชา “ภูมิพล” โดย จวน ชูส่งแสง

2. ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแนวใหม่ โดย พระมหานิพนธ์ วีรพโล

3. ชุมชนบ้านไม้เสียบ โดย ผจญ มีจิตต์

4. แล้วน้ำก็ท่วมใหญ่เมืองนคร...อีกรอบ ทำอย่างไรจึงจะพ้น โดย บัญชา พงษ์พานิช

5. “รางจืด” สมุนไพรถอนพิษวิถีไทย โดย อรุณรัตน์ ทองคำ