สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

สารนครศรีธรรมราช

ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ไฟฟ้าพลังงานลมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานบริสุทธิ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำปาพนัง โดย ดำรง หนูทอง

2. แนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต

3. วัดหมื่นระงับรังสรรค์และผู้ก่อตั้ง โดย ผจญ มีจิตต์

4. แผ่นดินแม่นครศรีธรรมราชตามกาลเวลา โดย ชัยวัฒน์ สีแก้ว

5. “กวีเมืองนคร” “กวีนอกเขา” วรรณคดี สรรพจิต โดย พอพล อุบลพันธ์

6. ดวงราชครู โดย ชาลี ศิลปะรัศมี

7. การขุดค้นทางโบราณคดีที่เจดีย์จำลอง โดย ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์

8. “อยู่ไฟ” ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับมารดาหลังคลอด โดย อรุณรัตน์ ทองคำ