สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2560

สารนครศรีธรรมราช

ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2560

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พระประวัติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 โดย ญาณพโล

2. ทนทบุรี ที่ทนกุมารท่านอัญเชิญพระทันตธาตุมา อยู่ที่ไหน? ที่อินเดีย “ทันตปุระ” จริงๆ ด้วย โดย บัญชา พงษ์พานิช

3. ภาวะผู้นำสำหรับสังคมไทยในปัจจุบัน โดย พระครูพิพัฒน์สุตคุณ เตชธโร

4. พระธาตุวัดเขียนบางแก้ว พ.ศ. 1493 โดย ชาลี ศิลปรัศมี

5. การใช้ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์ขันในแม่ไม้เพลงใต้ (เพลงพูด) : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ โดย อนุชสรา เรืองมาก

6. อาจารย์เก่าหน้าเขามหาชัยท่องเที่ยวไปสิบสองปันนา 2558 โดย สมพุทธ ธุระเจน

7. “สวนสมรม”ทางเลือกทางรอดและการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของคนนครศรีธรรมราช โดย นิพนธ์ สุขสะอาด

8. “ส้มแขก”พืชสมุนไพรพื้นถิ่นปักษ์ใต้ โดย อรุณรัตน์ ทองคำ