ปีที่ 47 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2560

สารนครศรีธรรมราช

ปีที่ 47 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2560

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. คติธรรมวันสงกรานต์. โดย ตรีเทพ. 

2. การบูรณาการหลัการภาวนา 4 และหลัก 60 เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. โดย พระณธีร์วิชญ์ วรโภคินธนโชค.

3. รัฐนิยมของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี จอมพล ป.พิบูลสงคราม. โดย สมพุทธ ธุระเจน.

4. นิราศนครศรีธรรมราช.

5. วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชกับเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของคาบสมุทรมาลายู. โดย ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์.

6. พระธาตุเมืองนครการสร้างอำนาจของนครผู้อ่อนแอ. โดย บัญชา พงษ์พานิช.

7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องหนังตะลุงที่ “ชักปาก” กับที่ “ไม่ชักปาก”. โดย บุญธรรม เทอดเกียรติชาติ

8. โรคอุจาระร่วงภัยร้ายช่วงฤดูร้อน. โดย น้ำพุ.

9. มังคุดโบราณ ลานสกา อีกหนึ่งของดีเมืองนครศรีธรรมราช. โดย นิพนธ์ สุขสะอาด.

10. ขี้เหล็กพืชผักพื้นบ้าน กินอาหารให้เป็นยา. โดย อรุณรัตน์ ทองคำ.