สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 47 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2560

สารนครศรีธรรมราช

สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 47 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2560

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. อานิสงส์ของการสวดมนต์ โดย ญาณวิโร
2. สุนทรภู่คืนชีพ โดย บรรณลิขิต
3. การใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย พระครูวินัยธรวรรณไชย สิริวรรณโณ
4. ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราชสมัยกรุงธนบุรี โดย ชวนุตม์
5. เมื่อ “หลวงสุนทรนุรักษ์” รับราชการในเมืองนคร โดย ผจญ มิจิตต์
6. ประติมากรรมโดดเด่นในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดย ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์
7. การปลูกสับปะรดเป็นพืชแซมในสวนยางพารา โดย โกวิทย์ กรรชนะกาญน์
8. ชุมเห็ดเทศสมุนไพรภูมิปัญญาไทย โดย อรุณรัตน์ ทองคำ