แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition

วันที่: 19 เมษายน 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition

       ด้วยบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์Britannica Online Academic Edition ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น

       ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition ได้ตั้งแต่วันที่ ธันวาคม 2558ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

           สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition
       รายละเอียด : เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลกBritannica Online Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง


          URL : http://search.eb.com

          อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณธาราธร ภมรพิบูลย์วิทย์ Tel: 08-9044-5565 , 09-1465-1799 หรือ e-mail: upinform.th@gmail.com

คำสำคัญ: Britannica Online Academic Edition
เข้าอ่านทั้งหมด: 4476