arc nstru blackground vission

ประวัติ ศูนย์วิทยบริการ

เมื่อครั้งที่ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีฐานะเป็นโรงเรียน ฝึกหัดครู ได้จัดตั้งห้องสมุดขึ้น เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่23พฤษภาคม พ.ศ. 2503ในฐานะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม รักษา และให้บริการวัสดุ การศึกษาของโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราชมีชื่อเรียกเป็นทางการว่า”ห้องสมุดโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช”

สถานที่ตั้งอาคารห้องสมุดในระยะเริ่มแรกนั้นตั้งอยู่ชั้นล่างของหอพักบุษบา
(หรือหอพัก2) ซึ่งเป็นหอพักของนักเรียนหญิง หอพักดังกล่าว ได้เปลี่ยนมาใช้เป็นที่พัก ของนักเรียนชายเมื่อ พ.ศ. 2509 และเปลี่ยนชื่อ เป็นหอพัก “ไกลนุช”
ครั้นถึง พ.ศ. 2515 จึงถูกยุบเป็น อาคารเรียนวิชา ศิลปศึกษา และต่อมาเปลี่ยนเป็น
คณะวิทยาการจัดการ) อาคารชั้นล่างของหอพักบุษบาที่นำมาใช้เป็นอาคารห้องสมุด
ในขณะนั้นมีพื้นที่ 160 ตารางเมตร คือกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตรเท่านั้น

มีหนังสือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 108 เล่มทั้งนี้เป็นหนังสือ ที่โอนมาจากหอสมุดของโรงเรียนฝึกหัดครูตรัง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยุบไปเมื่อ
พ.ศ. 2499ด้วยจำนวนหนึ่ง

ครั้นล่วงถึงปีการศึกษา 2505 ได้รับงบประมาณสำหรับจัดทำ ครุภัณฑ์และซื้อ หนังสือเป็นเงินก้อนใหญ่ห้องสมุดโรงเรียนฝึกหัดครู นครศรีธรรมราชจึงมีครุภัณฑ์ ห้องสมุดเป็นครั้งแรก ครุภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ซึ่งชั้นวางหนังสือใช้สืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบัน

ในปีการศึกษา 2507 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคาร เรียนสามชั้น1หลัง (คืออาคาร 6) แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2509 ห้องสมุด จึงได้ย้ายมาเปิดบริการอยู่ที่ ชั้นล่างอาคารหลังนี้ เมื่อต้นป ีการศึกษา 2509 ทำให้ห้องสมุดมีพื้นที่สำหรับใช้บริการได้กว้างขวาง ขึ้นกว่าเดิม

ในปีการศึกษา2512โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราชได้รับ การยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ห้องสมุดจึงมีฐานะเป็น ห้องสมุดวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ตามไปด้วย ผลจากการยกฐานะ ครั้งนี้ ห้องสมุดต้องรับภาระหนักยิ่งขึ้น เพราะต้องให้บริการ นักศึกษา ในระดับ ป.กศ. สูง ซึ่งต้องการบริการจากห้องสมุดมากกว่านักเรียน ระดับ ป.กศ. ถึงเท่าตัว

ในปลายปีการศึกษา 2516 วิทยาลัยได้รับงบประมาณสร้างอาคาร หอสมุดขึ้นหลังหนึ่งเป็น อาคารแบบสม.2ภายในวงเงินงบประมาณ 1.2 ล้านบาท สร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2517 และได้เปิดใช้บริการเป็น ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2517
จึงเรียกชื่ออาคารหลังนี้ว่า หอสมุด วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช มีฐานะเป็นแผนกหนึ่งในสังกัดสำนักงานอธิการ

ปีการศึกษา 2528 หอสมุดได้ยกฐานะเป็นฝ่ายตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช โดยสังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ

อาคาร หอสมุดกลาง ชั้นที่ 1

ในปีการศึกษา2533ฝ่ายหอสมุดได้นำไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบงานสารนิเทศและระบบฐานข้อมูล ทางบรรณานุกรม ซึ่งจะบันทึกรายการเกี่ยวกับ ทรัพยากรสารนิเทศ ทางวิชาการทุกประเภทของหอสมุด เพื่อเป็นการเตรียมการในการ ให้บริการการศึกษาค้นคว้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หอสมุดยังมี โครงการนำไมโครคอมพิวเตอร์ ในการบริหารและการ ให้บริการจ่ายรับอีกด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและเลือกระบบ ที่สามารถใช้งานเพื่อรองรับความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีและสอดคล้อง กับภาวะเศรษฐกิจของชาติและความเป็นไปได้ของสถาบัน

อนึ่งในปีการศึกษา2533 หอสมุดได้ขยายงานวัสดุไม่ตีพิมพ์ขึ้น เป็นงานหนึ่งซึ่งในช่วงต้นจะให้บริการทรัพยากรสารนิเทศที่อยู่ในสื่อ ประเภทแถบเสียง(Tape Cassette) แถบภาพ(Video tape) ภาพนิ่ง(Slide) ภาพเลื่อน (Filmstrip) ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียม การผลิต จัดหาบรรณาธิการ ทำสำเนา และทำรายการ ซึ่งสามารถให้บริการได้บ้างแล้ว ใน บางส่วน

ป้ายหอสมุดกลาง

เมื่อพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 ได้ประกาศ ใช้สภาประจำสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงให้ความเห็นชอบในการยกฐานะฝ่ายหอสมุดขึ้นเป็นสำนักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2538เป็นต้นมา

อนึ่ง ในปีงบประมาณ 2538-2540 สถาบันได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารวิทยบริการ ขนาด 6 ชั้น 1 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ4,600 ตารางเมตร ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย แล้วกำลังอยู่ใน ระหว่างการติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และระบบสื่อสาร
รวมทั้งการ ตกแต่ง ภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร

จะเห็นได้ว่า สำนักวิทยบริการ หรือหอสมุดสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชได้พัฒนามาตามลำดับ ในท่ามกลางความขาดแคลนทรัพยากรในการจัดการทั้งในด้านบุคลากรระดับวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาจากอดีตถึงปัจจุบันอาศัยกำลังอาจารย์จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัดทำให้การพัฒนาเป็นไปไม่ก้าวหน้า
เท่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม คณะทำงานที่ทำงานอย่างทรหดสืบเนื่องกันมาหลายยุคหลายสมัย เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการสนองตอบการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ให้สมกับเป็นหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้พยายามพัฒนาคณะทำงานให้ยอมรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้การจัดการกับระบบข้อมูลข่าวสาร ทั้งในด้านการรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ควบคู่กับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ โดยมุ่งหวังที่จะให้คนรุ่นใ หม่ที่ผ่านเข้ามาในระบบการศึกษาของสถาบัน
สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในยุคของเขา

ปีการศึกษา 2548 สำนักวิทยบริการสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช ยกฐานะขึ้นเป็นศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Scroll to Top