ชั้นที่ 1

- บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
- ลานแสดงหนังสือใหม่
- บริการหนังสือและนวัตกรรมการออกแบบ (TCDC Corner)
- บริการค้นหาตัวเล่มวารสารฉบับย้อนหลัง
- บริการดาวน์โหลดบทความวารสารฉบับออนไลน์
- บริการแนะนำแหล่งสืบค้นบทความวารสาร
- บริการฐานข้อมูล MATICHON E-LIBRARY ห้องสมุดข่าวออนไลน์
- หนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น และเยาวชน
- บริการ wireless zone

ชั้นที่ 2

- หนังสือทั่วไป หมวด 000- หมวด 400
- หนังสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET CORNER)
- บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าเบื้องต้น
- หนังสือบริจาค
- ห้องศึกษากลุ่มย่อย 2 ห้อง
- บริการ wireless zone

ชั้นที่ 3

- หนังสือทั่วไป หมวด 500- หมวด 900
- บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าเบื้องต้น
- แนะนำการสืบค้นเบื้องต้น
- ห้องศึกษากลุ่มย่อย 2 ห้อง
- บริการ wireless zone

ชั้นที่ 4

- หนังสือนครศรีธรรมราช, หนังสือกฎหมาย
- หนังสือภาษาอังกฤษ (หมวด 000- หมวด 900)
- ห้องศึกษากลุ่มย่อย 2 ห้อง
- บริการ wireless zone

ชั้นที่ 5

- บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
- บริการยืมระหว่างห้องสมุด
- บริการขอเลข ISBN/ISSN
- บริการให้คำปรึกษาการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง
- บริการฐานข้อมูลออนไลน์
- บริการงานวิจัย วิทยานิพนธ์
- บริการหนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- บริการ wireless zone

ชั้นที่ 6

- งานส่งเสริมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
- บริการห้องวีดีทัศน์และสื่อโสตทัศนวัสดุ
- บริการห้องประชุม-สัมมนา (ห้องประชุมยันต์ทอง)
- บริการพื้นที่ทำงาน
- บริการ wireless zone

Scroll to Top