บริการ E-Service

รวบรวมบริการต่างๆ จากศูนย์วิทยบริการสำหรับคุณ

ยืมต่อออนไลน์
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
EBSCO Discovery
คลังข้อมูลดิจิทัล
ฐานข้อมูลออนไลน์ภายในประเทศ
ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ
พจนานุกรมออนไลน์
คู่มือการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
Co-working space
บริการห้องประชุมห้องอบรม
VPN /proxy
อีเมลมหาวิทยาลัย
Scroll to Top