คลังดิจิทัลสารสนเทศท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ข่าวประชาสัมพันธ์

คลังดิจิทัลสารสนเทศท้องถิ่นนครศรีธรรมราช

วันที่: 02 มีนาคม 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
คลังดิจิทัลสารสนเทศท้องถิ่นนครศรีธรรมราช

คลังดิจิทัลสารสนเทศท้องถิ่นนครศรีธรรมราช

เป็นแหล่ง จัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออื่นๆ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล


วัตถุประสงค์ในการพัฒนาคลังดิจิทัลสารสนเทศท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
1. เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้โปรแกรมกรีนสโตนเพื่อพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่น ในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออื่นๆ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า วิจัย และเพื่อสร้างคลังสารสนเทศท้องถิ่น โดยการรวบรวมเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วารสาร กฤตภาค ภาพถ่าย เป็นต้น ให้อยู่ในแหล่งเดียวกัน

เข้าสู่เว็บไซต์ คลังดิจิทัลสารสนเทศท้องถิ่นนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ: คลังดิจิทัลสารสนเทศท้องถิ่นนครศรีธรรมราช ,หอสมุดกลาง
เข้าอ่านทั้งหมด: 4193