รับสมัครสมาชิกภาคสมทบ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสมาชิกภาคสมทบ

วันที่: 10 พฤศจิกายน 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
รับสมัครสมาชิกภาคสมทบ

       ขอเชิญศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกภาคสมทบของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีสิทธิ์เข้าใช้บริหารหอสมุด แต่จะมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศเมื่อได้วางเงินประกันจำนวน 1,000 บาท

       ทางหอสมุดกลางจะคืนเงินประกันทรัพยากรสารสนเทศให้เมื่อพ้นสมาชิกภาพในวงเงินคงเหลือจากการหักเป็นค่าชดเชยทรัพยากรสารสนเทศ กรณีสมาชิกไม่มาขอรับเงินคืนภายใน 6 เดือน นับจากวันที่พ้นสมาชิกภาพ ให้เงินประกันทรัพยากรสารสนเทศตกเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

      ค่าสมัครสมาชิกภาคสมทบ

1. ศิษย์เก่า 300 บาท/ปี

2. บุคคลทั่วไป 500 บาท/ปี

      หลักฐานการสมัครสมาชิกภาคสมทบ

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. ใบสำเนาปริญญาบัตร (กรณีเป็นศิษย์เก่า)

      สิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศภายในหอสมุดกลาง

1. หนังสือ ตำรา เรื่องสั้น นวนิยาย ยืมได้ 7 เล่ม จำนวน 7 วัน

2. รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารสนนิพนธ์ 1 เล่ม 3 วัน

สามารถอ่านละเอียดได้ตามไฟล์แนบ 

 

 

คำสำคัญ: สมัครสมาชิก ภาคสมทบ
เข้าอ่านทั้งหมด: 4205