อบรมการใช้งานโปรแกรม WALAI AutoLib Ultimat

อบรมการใช้งานโปรแกรม WALAI AutoLib Ultimat

วันที่: 22 มิถุนายน 2565  
เผยแพร่
อบรมการใช้งานโปรแกรม WALAI AutoLib Ultimat

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 บุคลากรของ หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมระบบ WALAI AutoLib เตรียมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รองรับการให้บริการแก่ผู้ใช้ เพื่อครอบคลุมฟังชั่นในยุคดิจิทัล และเป็นการเตรียมข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบเข้าสู่ Smart Library ในอนาคต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำสำคัญ: อบรม WALAI AutoLib Ultimat
จำนวนผู้อ่าน: 1836