จดหมายเหตุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช 2562
ชื่อเรื่อง : จดหมายเหตุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช 2562
พิมพลักษณ์ : นครศรีธรรมราช : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2562
เลขเรียก : NST 390.22149 2562
สถานที่จัดเก็บ: สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ปฏิบัติภารกิจจัดทำน้ำอภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรเมินทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวิชิราลงกรณ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด จำนวน 6 แห่ง หนังสือเล่มนี้ได้บันทึกข้อมูลเหตุการณ์จัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป