หัตถศิลป์บนหนังตะลุงกับภูมิปัญญาชาวนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง : หัตถศิลป์บนหนังตะลุงกับภูมิปัญญาชาวนครศรีธรรมราช
ผู้แต่ง : เบญจวรรณ จันทร์พลูหลวง.
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2545
เลขเรียก : NST 746.415322545
สถานที่จัดเก็บ : สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : เรื่องหัตถศิลป์บนหนังตะลุงกับภูมิปัญญาชาวนครศรีธรรมราช เป็นเรื่องราวภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นก่อนอีกทั้งประยุกต์ ปรับปรุงจนสมบูรณ์ รายละเอียดของหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นการเสาะหาข้อมูลที่เกี่ยวกับวิถีถิ่นเชิงประวัติศาสตร์ ความเป็นอยู่ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมในแต่ละช่วงเวลา