สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2559

สารนครศรีธรรมราช

สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2559

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. การผูกพัทธสีมา โดย ญาณพโล ภิกขุ. 

2. มังคุดคัด สินค้าทรงคุณค่าเอกลักษณ์เมืองนครศรีธรรมราช โดย นิพนธ์ สุขสะอาด.

3. วัฒนธรรมอาหารใต้ โดย สุธรรม ชยันต์เกียรติ.

4. ความบางตอนจากวิทยานิพนธ์พระครูวัดเบิก โดย คำรพ เกิดมีทรัพย์.

5. เพลงบอกปานบอด โดย อาณุรักษณ์ ย้อยช่วง.

6. คำวิเศษณ์คนนคร (อักษร จ.) โดย จวน ชูส่งแสง.

7. กุศโลบายการทำนุบำรุงพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช โดย วิมล ดำศรี.

8. กระวานพืชสมุนไพรทรงคุณค่า โดย อรุณรัตน์ ทองคำ.