สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2559

สารนครศรีธรรมราช

สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2559

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. อานิสงส์แห่งบุญกิริยาวัตถุ. โดย ญาณพโล, นามแฝง.

2. ความเชื่อเรื่องการวางผังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร. โดย ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์. 

3. ตำนานท้องถิ่นในดินแดนชะอวด “ตาหลวงเดชและตาหลวงรอง”.  โดบ ผจญ มีจิตต์. 

4. แผ่นดินแม่ ลากพระ. โดย ชัยวัฒน์ สีแก้ว. 

5. เล่าเรื่องเมืองนคร. โดย วรรณดี  สรรพจิต.

6. ประโยชน์ของเห็ด. โดย อรุณรัตน์ ทองคำ.