ฐานข้อมูลออนไลน์ภายในประเทศ

1. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses) https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/

2. คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) https://cuir.car.chula.ac.th

3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ – Silpakorn University Central Library http://www.sure.su.ac.th/xmlui/browse?value=Thesis&type=type

4. วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol e-Theses) https://www.li.mahidol.ac.th/mahidol-e-theses/

5. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses)https://dpuintra.dpu.ac.th/webtemplate/lib.dpu.ac.th/page.php-id=5745.html

6. คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://kb.psu.ac.th/psukb

7. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital (วช.) https://dric.nrct.go.th/Index

8. งานห้องสมุด e-Library สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) https://elibrary.tsri.or.th/

9. งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th/web/guest/researches-law-essay

10. ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน I กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน http://research.mol.go.th/2013

11. งานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า (ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น) http://www.kpi.ac.th/knowledge/research

12. ฐานข้อมูลงานวิจัยสำนักงานกิจการยุติธรรม http://www.justice-kb.oja.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp

13. งานวิจัย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) https://knowledge.tijthailand.org/en/publication

วารสารออนไลน์

1. Thai Journals Online (ThaiJO) https://www.tci-thaijo.org/

2. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU e-Journals) http://lib.swu.ac.th/index.php

Scroll to Top