ฐานข้อมูลออนไลน์ภายในประเทศ

1. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses)

2. คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)

3. วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol e-Theses)

4. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses)

5. คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital (วช.)

7. งานห้องสมุด e-Library สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

8. ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน I กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน

9. งานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า (ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น)

10. ฐานความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม

11. งานวิจัย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

12. ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC)

วารสารออนไลน์

1. Thai Journals Online (ThaiJO)

2. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU e-Journals)

Scroll to Top