ผู้บริหารและบุคลากร

ผศ.ดร.กรกฎ จำเนียร
ผศ.ดร.กรกฎ จำเนียร
รองผู้อำนวยการ
ตระกูล ศรีวิรักษ์
ตระกูล ศรีวิรักษ์
หัวหน้างานทรัพยากรสารสนเทศ

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ศิวาพร จันหุนี
ศิวาพร จันหุนี
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือภาษาอังกฤษ
จำนงค์ ฤทธิ์ศรี
จำนงค์ ฤทธิ์ศรี
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือภาษาไทย
จิระดา วุฒิมานพ
จิระดา วุฒิมานพ
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศวารสาร
ปิยะพร กลิ่นมาลี
ปิยะพร กลิ่นมาลี
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

ดร.จุรีรัตน์ เสนาะกรรณ
ดร.จุรีรัตน์ เสนาะกรรณ
บรรณารักษ์ ชำนาญการ งานส่งเสริมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
จิราพร อนุรักษ์
จิราพร อนุรักษ์
งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
มลทิพย์ แก้วทา
มลทิพย์ แก้วทา
งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ทิวาภรณ์ ฤทธิ์ทอง
ทิวาภรณ์ ฤทธิ์ทอง
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ธนภัทร สุขสวัสดิ์
ธนภัทร สุขสวัสดิ์
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
วรรณี พรหมทอง
วรรณี พรหมทอง
งานเผยแพร่สารสนเทศผ่านสื่อสมัยใหม่
Scroll to Top