ผู้บริหารและบุคลากร

ผศ.ดร.กรกฎ จำเนียร
ผศ.ดร.กรกฎ จำเนียร
รองผู้อำนวยการ
ตระกูล ศรีวิรักษ์
ตระกูล ศรีวิรักษ์
หัวหน้างานทรัพยากรสารสนเทศ

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ศิวาพร จันหุนี
ศิวาพร จันหุนี
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือภาษาอังกฤษ
จำนงค์ ฤทธิ์ศรี
จำนงค์ ฤทธิ์ศรี
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือภาษาไทย
จิระดา วุฒิมานพ
จิระดา วุฒิมานพ
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศวารสาร
ปิยะพร กลิ่นมาลี
ปิยะพร กลิ่นมาลี
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

ดร.จุรีรัตน์ เสนาะกรรณ
ดร.จุรีรัตน์ เสนาะกรรณ
บรรณารักษ์ ชำนาญการ งานส่งเสริมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
อำนวย ทองทะวัย
อำนวย ทองทะวัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
จิราพร อนุรักษ์
จิราพร อนุรักษ์
งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
ชัญทิชา ไกรนุกูล
ชัญทิชา ไกรนุกูล
งานบริการอ่านชั้น ชั้น 2
มลทิพย์ แก้วทา
มลทิพย์ แก้วทา
งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ทิวาภรณ์ ฤทธิ์ทอง
ทิวาภรณ์ ฤทธิ์ทอง
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ธนภัทร สุขสวัสดิ์
ธนภัทร สุขสวัสดิ์
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ดวงธิดา รักษาแก้ว
ดวงธิดา รักษาแก้ว
งานฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
วรรณี พรหมทอง
วรรณี พรหมทอง
งานเผยแพร่สารสนเทศผ่านสื่อสมัยใหม่
Scroll to Top