วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ผศ.ดร.กรกฎ จำเนียร

ผศ.ดร.กรกฎ จำเนียร
รองผู้อำนวยการ

ปรัชญา

แหล่งรวมวิชาการ
ก้าวทันเทคโนโลยี
มีน้ำใจและคุณธรรม

วิสัยทัศน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การเรียนรู้และบริการที่ทันสมัย
รวดเร็ว ประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ

ปรัชญา

1.สร้างเครือข่าย ความร่วมมือและ ให้บริการทุกระดับ
2.พัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ และให้บริการ
3.พัฒนาและส่งเสริม การจัดการความรู้ ที่เอื้อต่อการ จัดการศึกษา
4.ขยายโอกาสการ เข้าถึงแหล่งความรู้ อย่างทั่วถึง และเสมอภาค
5.พัฒนาและถ่ายทอด องค์ความรู้เพื่อ การพัฒนา ท้องถิ่นที่ยั่งยืน
Scroll to Top