หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร แนะนำการใช้ห้องสมุด

เป็นบริการวิชาการที่ห้องสมุดจัดขึ้น เพื่อสอน อบรม และแนะนำการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด อาทิ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยและฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (E-Thesis) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) ฐานข้อมูลอ้างอิง (E-Database) และฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิงและวิจัย เช่น Endnote Web, Zotero ให้กับนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักบริการ และทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด รู้จักเทคนิควิธีค้นหาสารสนเทศ สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้และจัดการผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ยังสามารถจัดการรายการบรรณานุกรมได้ด้วย

รูปแบบการให้บริการ มี 2 ลักษณะ

       1) จัดอบรมตามหลักสูตรที่ห้องสมุดจัดให้บริการประจำภาคการศึกษา

       2) จัดอบรมตามคำขอของผู้รับบริการหรือคณะ/หน่วยงาน /ภาควิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ร้องขอมา

รู้จักกับหอสมุดกลาง (Library Tour)

อบรมเพื่อแนะนำบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ และระเบียบการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้บริการของหอสมุดกลางได้อย่างถูกต้อง และสืบค้นทรัพยากรที่มีในหอสมุดกลางได้

เทคนิคการสืบค้น Google ขั้นสูง

อบรมเทคนิคการ้นหาข้อมูลขั้นสูงด้วย Google Search ทั้งค้นหาเว็บไซต์ รูปภาพ วิดีโอ ข่าวสารต่าง ๆ รู้จักเทคนิคการจำกัดผลการค้นหาให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการในเวลาที่รวดเร็วที่สุด

เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย

Basic : แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์บทความ/งานวิจัยของไทย และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น

Advance : แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์บทความ/งานวิจัยต่างประเทศ เทคนิคสืบค้นข้อมูลขั้นสูง และการจำกัดผลการค้นหาในฐานข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการ

การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

Bib 1 : อธิบายหลักการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม ตามรูปแบบ APA เพิ่อการลงรายการบรรณานุกรมสำหรับสารสนเทศทุกรูปแบบ

Bib 2 : การใข้โปรแกรมสำเร็จรูปในการลงรายการแนะนำการใข้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการลงรายการบรรณานุกรม เช่น EndNote Web และ Zotero เป็นต้น

Google Form : การสร้างแบบสอบถามออนไลน์

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถาม แบบประเมิน หรือข้อสอบแบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมล และการประมวลผล

MS Word : การจัดรูปแบบการพิมพ์รายงานวิจัย

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Word เพื่อการจัดรูปแบบการพิมพ์รายงานวิจัยตามรูปแบบทีถูกต้องของมหาวิทยาลัย

MS PowerPoint : เทคนิคการออกแบบเพื่อการนำเสนอ

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสร้างงานนำเสนอด้วย PowerPoint การออกแบบงานนำเสนอ การเลือกสี ภาพ ตัวอักษรและองค์ประกอบต่างๆ ที่เหมาะสมกับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

MS Excel :การสร้างตารางคะแนนและการประมวลผลเบื้องต้น

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Excel เหมาะสำหรับอาจารย์และ นักศึกษาครุศาสตร์ ที่ต้องการความรู้พื้นฐานในการสร้างตารางคะแนนฟังก์ชั่นการใช้สูตรเบื้องต้นเพื่อการประมวลผลคะแนน และการตัดเกรดผู้เรียน

Scroll to Top