เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ภายในสำนัก

ผู้อำนวยการสำนัก โทร 9830

ห้องเจ้าหน้าที่เครือข่าย โทร 9831

ห้องเจ้าหน้าที่คุมระบบโทรศัพท์ (คุณมด) โทร 4201

ห้องบริการห้องปฏิบัติการ โทร 4202

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร 4204

สำนักงานผู้อำนวยการ โทร 9833

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ โทร 4205

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 4206

งานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 4207

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร 5500

Scroll to Top