บุคลากรหอสมุดกลาง
 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
 
รองผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.กรกฎ จำเนียร
korakot_jam@nstru.ac.th
 
หัวหน้างานทรัพยากรสารสนเทศ
ตระกูล ศรีวิรักษ์
งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 trakoon_sri@nstru.ac.th
  4220

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 
 ศิวาพร จันหุนี จำนงค์ ฤทธิ์ศรี
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
หนังสือภาษาอังกฤษ
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
หนังสือภาษาไทย
  siwaporn_jun@nstru.ac.th  jamnong_phe@nstru.ac.th
   4219   4219
   
จิระดา วุฒิมานพ ปิยะพร กลิ่นมาลี
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศวารสาร งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
 jirada_rat@nstru.ac.th  piyaporn_sae@nstru.ac.th
 4220  4220
   
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
ดร.จุรีรัตน์ เสนาะกรรณ อำนวย ทองทะวัย จิราพร อนุรักษ์
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
งานส่งเสริมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 jureerat_san@nstru.ac.th  amnuay_tho@nstru.ac.th  jiraporn_anu@nstru.ac.th
  4211    4205
     
ชัญทิชา ไกรนุกูล มลทิพย์ แก้วทา ทิวาภรณ์ ฤทธิ์ทอง
งานบริการอ่านชั้น ชั้น 2 งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
 chanticha_kai@nstru.ac.th  montip_kam@nstru.ac.th  tiwaporn_rit@nstru.ac.th
   4209  4221
     
ธนภัทร สุขสวัสดิ์ ดวงธิดา รักษาแก้ว วรรณี พรหมทอง
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ งานฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเผยแพร่สารสนเทศผ่านสื่อสมัยใหม่
 thanaphat_suk@nstru.ac.th  duangtida_ruk@nstru.ac.th  wannee_pro@nstru.ac.th
 4218