ขอขอบคุณ รศ. ดร. สกล ภู่งามดีที่ได้มอบหนังสือแก่หอสมุดกลาง

ขอขอบคุณ รศ. ดร. สกล ภู่งามดีที่ได้มอบหนังสือแก่หอสมุดกลาง

วันที่: 24 ธันวาคม 2562  
เผยแพร่
ขอขอบคุณ รศ. ดร. สกล ภู่งามดีที่ได้มอบหนังสือแก่หอสมุดกลาง

       หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ รศ. ดร. สกล ภู่งามดีที่ได้มอบหนังสือเรื่อง "การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อผลิตงานโฆษณา: Printing Media Design for Advertising Production" 

คำสำคัญ: มอบหนังสือ หอสมุดกลาง การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อผลิตงานโฆษณา
จำนวนผู้อ่าน: 1798