รวบรวมวารสารกฎหมายที่เปิดให้อ่านกันได้แบบฟรี ๆ

วารสารกฎหมายที่เปิดให้อ่านกันได้แบบฟรี ๆ

รวบรวมข้อมูลวารสารกฎหมายที่เปิดให้อ่านกันได้แบบฟรี ๆ ไม่ต้องเสียตังค์

1. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. Thammasat Business Law Journal
4. วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
5. นิติพัฒน์นิด้า
6. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7. วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
9. วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10. วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข
11. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12. วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
13. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
14. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
15. วารสารการบริหารปกครอง
16. รัฏฐาภิรักษ์
17. วารสารสถาบันพระปกเกล้า
18. วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
19. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
20. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
21. วารสารกระบวนการยุติธรรม
22. วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
23. รัฐสภาสาร
24. Thailand Journal of International Law
25. วารสารทรัพย์สินทางปัญญา
26. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น
27. วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28. วารสาร Thai legal Studies
 
Scroll to Top