มิถุนายน 2024

การบัญชี 101 = Accounting 101

ผู้แต่ง : เคเกน, มิเชล ชื่อเรื่อง : การบัญชี 101 = Accounting 101 พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2567 รูปเล่ม : 287 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม สารบัญ : –บทที่ 1 ธุรกิจการบัญชี — บทที่ 2 ใครเป็นใครในการบัญชี — บทที่ 3 ร่างกรอบแนวคิด — บทที่ 4 สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ — บทที่ 5 รายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย — บทที่ 6 งบการเงิน — บทที่ 7 การบัญชีขับเคลื่อนไปข้างหน้า สาระสังเขป : หลักสูตรเร่งรัดในการสร้างความมั่งคั่งส่วนบุคคล รวบรวมตั้งแต่วิธีคำนวณรายได้ กำไร ไปจนถึงการระบุสินทรัพย์ และหนี้สิน ตัวช่วยศึกษาหลักการบัญชีขั้นพื้นฐานอันทรงประสิทธิภาพหนังสือ Accounting 101 เล่มนี้ จะแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่าเพราะอะไรการบัญชีจึงเป็นศูนย์กลางของการดำเนินธุรกิจและเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการการลงทุน มิเชลล์ เซแกน (CPA) จะแนะนำผู้อ่านเกี่ยวกับคำศัพท์พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น โดยที่ผู้อ่านจะไม่หลับกลางทาง ผู้อ่านจะได้เรียนรู้การจัดทำงบดุล ระบุหนี้สิน และคำนวณกระแสเงินสด รวมถึงทักษะการบัญชีที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย เลขเรียกหนังสือ : 657 ค515ก 2567 เลขม

การบัญชี 101 = Accounting 101 Read More »

การบัญชีชั้นกลาง 1 

ผู้แต่ง : กอบแก้ว รัตนอุบล ชื่อเรื่อง : การบัญชีชั้นกลาง 1 ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 8 พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2567 รูปเล่ม : 1 เล่ม (ไม่เรียงเลขหน้า) ; 26 ซม สาระสังเขป : “การบัญชีชั้นกลาง 1 (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2567)” เล่มนี้ ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2566) หรือ IFRS Bound Volume 2023 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ปรับปรุง 2565 ในการปรับปรุงครั้งนี้ นอกจากการจะมีปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันแล้ว ยังได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมคำอธิบายและตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จะเนื้อหาทั้งหมด 11 บท ดังนี้— บทที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย — บทที่ 2 กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน — บทที่ 3 เงินสดและลูกหนี้ — บทที่ 4 สินค้าคงเหลือ-วิธีบัญชีในราคาทุน — บทที่ 5 สินค้าคงเหลือ-มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ — บทที่ 6 หนี้สินระยะสั้น — บทที่ 7 หนี้สิ้นระยะยาว

การบัญชีชั้นกลาง 1  Read More »

การบัญชีต้นทุน = Cost accounting

ผู้แต่ง : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ชื่อเรื่อง : การบัญชีต้นทุน = Cost accounting ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 5 พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : กรีนไลฟ์ พริ้นติ้งเฮ้าส์ จำกัด, 2566 รูปเล่ม : 489 หน้า ; 26 ซม สารบัญ : — บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน — บทที่ 2 ระบบบัญชีต้นทุนและงบการเงิน — บทที่ 3 การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ — บทที่ 4 การบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน — บทที่ 5 การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตและระบบต้นทุนฐานกิจกรรม — บทที่ 6 การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ — บทที่ 7 การบัญชีต้นทุนกระบวนการ — บทที่ 8 การบัญชีต้นทุนกระบวนการ (ต่อ) — บทที่ 9 การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน — บทที่ 10 การบัญชีและการตัดสินใจ : ผลิตภัณฑ์ร่วม-ผลิตภัณฑ์พลอยได้ — เอกสารแนะนำเพิ่มเติม สาระสังเขป : การศึกษาวิชา “การบัญชีต้นทุน” ในปัจจุบันได้รับความสนใจและการยอมรับจากนักศึกษาทางการบัญชี บริหารธุรกิจ วิศวกร และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เพราะการพัฒนาวิชาการบัญชีต้นทุนได้ขยายวงกว้างออกไป ให้สามารถประยุกต์กับธุรกิจหรือหน่วยงานทุก ๆ ประเภทไม่เพียงแต

การบัญชีต้นทุน = Cost accounting Read More »

NSTRU App

น้อง ๆ รหัสนักศึกษา 67 (ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา) สามารถเข้าใช้บริการของศูนย์วิทยบริการได้แล้ว เพียงโหลดแอปพลิเคชัน NSTRU App จากนั้น Log in ด้วยรหัสนักศึกษาเลือก card ก็สามารถสแกนเข้าใช้บริการได้แล้ว LifeStyle ของคนรุ่นใหม่ – Scan เข้าใช้บริการหอสมุดกลาง – ใช้ยืมหนังสือแทนบัตรนักศึกษา – OPAC สืบค้นหนังสือ – Renew ยืมต่อออนไลน์ ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/Line Official : https://page.line.me/gkz9087rTiktok : https://www.tiktok.com/@arcnstru

NSTRU App Read More »

วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ (Journal of Social Research and Review)

สวัสดีค่ะ วันนี้ศูนย์วิทยบริการขอแจ้งความเคลื่อนไหวของวารสารค่ะชื่อวารสาร ใหม่ วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ (Journal of Social Research and Review)ชื่อวารสาร เดิม วารสารวิจัยสังคม (Journal of Social Research)ISSN XXXX – XXXX (Online)ISSN เดิม 0857-9180 (Print)ทั้งนี้ วารสารภายใต้ชื่อใหม่นี้ จะเผยแพร่ตั้งแต่ฉบับ: ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป โดยวารสาร จะยังคงใช้ website เดิมในการเผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารต่อไปจัดทำขึ้นโดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ลิขสิทธิ์) บทความย้อนหลังมกราคม – มิถุนายน 2555 ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (2012)กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (2023)– https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socialresearchjournal– https://tci-thailand.org/list%20journal.phpติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1

วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ (Journal of Social Research and Review) Read More »

หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ = Marketing principles for entrepreneurship

ผู้แต่ง : สุชาติ ไตรภพสกุล ชื่อเรื่อง : หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ = Marketing principles for entrepreneurship พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2567 รูปเล่ม : 559 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3 สารบัญ : ส่วนที่ 1 การตลาดและกระบวนการตลาด — ความเป็นผู้ประกอบการและการตลาด — การตัดสินใจทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ — รูปแบบธุรกิจและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค — การแบ่งส่วนการตลาด การกำหนดตลาด กลุ่มเป้าหมายและตำแหน่งทางการตลาด ส่วนที่ 2 การออกแบบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด — นโยบายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ — นโยบายการตั้งราคาของผู้ประกอบการ — นโยบายช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้ประกอบการ — การสื่อสารทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ — ส่วนประสมการสื่อสารทางการตลาด : การสื่อสารมวลชน — ส่วนประสมการสื่อสารทางการตลาด : การสื่อสารทางดิจิทัลและการสื่อสารส่วนบุคคล — การตลาดระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการ ส่วนที่ 3 การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการประกอบการ — ก

หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ = Marketing principles for entrepreneurship Read More »

แบรนด์ไหนจะปัง วัดที่พลังการสื่อสาร = Building A Storybrand

ผู้แต่ง : มิลเลอร์, โดนัลด์ ชื่อเรื่อง : แบรนด์ไหนจะปัง วัดที่พลังการสื่อสาร = Building A Storybrand พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์, 2566 รูปเล่ม : 287 หน้า ; 21 ซม สารบัญ : — ทำไมการตลาดส่วนใหญ่จึงเป็นหลุมดูดเงิน — กุญแจของการเป็นที่มองเห็น ได้ยิน และเข้าใจ — อาวุธลับที่ทำให้ธุรกิจคุณเติบโต — โครงสร้าง SB7 ที่เรียบง่าย — สร้างสตอรีแบรนด์ของคุณ — ตัวละคร — เกิดปัญหา — ได้พบผู้ชี้ทาง — เข้ามาเสนอแผนการ — และกระตุ้นให้ลงมือทำ— นั่นช่วยให้รอดพ้นจากความล้มเหลว — และจบลงที่ความสำเร็จ — ผู้คนอยากให้แบรนด์ของคุณมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของพวกเขา — การใช้งานแบรนด์สครีปต์ของสตอรีแบรนด์ — สร้างเว็บไซต์ที่ดีกว่าเดิม — สตอรีแบรนด์เปลี่ยนแปลงองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างไร — แผนการตลาดสตอรีแบรนด์ — คำชื่นชมต่อโครงสร้างสตอรีแบรนด์ — แหล่งต่าง ๆ ของสตอรีแบรนด์ สาระสังเขป : ในการทำธุรกิจ หากเลือกใช้คำไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ก็มีโอกาสสูงมากที่จะเสียลูกค้าไป นั่นคือการส

แบรนด์ไหนจะปัง วัดที่พลังการสื่อสาร = Building A Storybrand Read More »

Story Marketing 2nd Edition ทำการตลาดผ่าน “เรื่องเล่า” ต้องรู้จักการ “เล่าเรื่อง” อย่างชาญฉลาด

ผู้แต่ง : พีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์ ชื่อเรื่อง : Story Marketing 2nd Edition ทำการตลาดผ่าน “เรื่องเล่า” ต้องรู้จักการ “เล่าเรื่อง” อย่างชาญฉลาด พิมพลักษณ์ : นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2566 รูปเล่ม : 206 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม สารบัญ : Chapter 1 การตลาดเรื่องเล่าเริ่มต้นที่ การเอาใจเขามาใส่ใจเราChapter 2 การตลาดเรื่องเล่าที่ดี ต้องไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งChapter 3 การตลาดเรื่องเล่าที่ดี ไม่ใช่แค่เพียงคำพูดChapter 4 การตลาดเรื่องเล่าที่ดี ต้องเลือกใช้สื่ออย่างชาญฉลาดChapter 5 การตลาดเรื่องเล่าที่ดีต้องเริ่มต้นจากเป้าหมายChapter 6 การตลาดเรื่องเล่าที่ดีจะต้องเข้าใจลูกค้าอย่างลึกสุดใจChapter 7 การตลาดเรื่องเล่าที่ดีต้องมีคาแรคเตอร์Chapter 8 การตลาดเรื่องเล่าที่ดีต้องเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายChapter 9 การตลาดเรื่องเล่าที่ดีต้องทำให้จดจำได้Chapter 10 การใช้งาน FrameworkChapter 11 การตลาดเรื่องเล่าที่ดีเกิดจากกระบวนการ ไม่ใช่ประสบการณ์ Story marketing frameworkChapter 12 ตัวอย่างการใช้งาน Story marketing frameworkChapter 13 การตลาดเรื่องเล่าที่ดีต้องนำไปประยุก

Story Marketing 2nd Edition ทำการตลาดผ่าน “เรื่องเล่า” ต้องรู้จักการ “เล่าเรื่อง” อย่างชาญฉลาด Read More »

การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ = Services marketing : concept and strategies

ผู้แต่ง : ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา ชื่อเรื่อง : การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ = Services marketing : concept and strategies พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565 พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งที่ 7 รูปเล่ม : 280 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม สารบัญ : บทที่ 1 การตลาดบริการในยุคดิจิทัลบทที่ 2 การตลาดบริการและการตลาดสายสัมพันธ์บทที่ 3 การกำหนดภารกิจหลักที่มีประสิทธิผลสำหรับธุรกิจบริการบทที่ 4 การแบ่งส่วนตลาดและการวางตำแหน่งบริการบทที่ 5 ผลิตภัณฑ์บริการบทที่ 6 การกำหนดราคาบริการบทที่ 7 การจัดจำหน่ายบริการบทที่ 8 การสื่อสารการตลาดบริการบทที่ 9 บุคคล : การจัดการด้านทรัพยากรบุคคลและลูกค้าบทที่ 10 กระบวนการบทที่ 11 หลักฐานทางกายภาพบทที่ 12 การสร้างประสบการณ์บริการอันน่าประทับใจให้กับลูกค้าบทที่ 13 การจัดการอุปสงค์และกำลังการผลิต สาระสังเขป : หนังสือการตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ นี้เขียนขึ้นโดยมี “ผู้อ่านเป็นศูนย์กลาง” จึงใช้รูปแบบการเขียนที่ช่วยให้สามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาของหนังสือได้ง่าย หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท คณะวิทยาการจัด

การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ = Services marketing : concept and strategies Read More »

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ : สรรค์สร้าง สื่อสาร ส่งเสริมแบรนด์ให้เติบโต

ผู้แต่ง : สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ : สรรค์สร้าง สื่อสาร ส่งเสริมแบรนด์ให้เติบโต พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2567 รูปเล่ม : ก-ฉ, 381 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 สารบัญ : — บทบาทและแนวคิดแบรนด์ — คุณค่าแบรนด์และการวางตำแหน่งแบรนด์ — เอกลักษณ์แบรนด์ — ผู้บริโภคกับแบรนด์ — การวางแผนและการกำหนดทิศทางการสื่อสารแบรนด์ — ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแบรนด์ — แพลตฟอร์มการสื่อสารทางการตลาด — การวางโครงสร้างแบรนด์ — การดูแลแบรนด์ การขยายแบรนด์การปรับเปลี่ยนแบรนด์ — การวัดและการประเมินคุณค่าแบรนด์ สาระสังเขป : หนังสือ “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ : สรรค์สร้าง สื่อสาร ส่งเสริมแบรนด์ให้เติบโต” เล่มนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาด้านการบริหารแบรนด์หรือตราสินค้า เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ต้องการให้ความรู้ ความเข้าใจ สำหรับนิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจต้องการพัฒนาหรือสร้างแบรนด์ในอนาคต โดยได้รวบรวมเ

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ : สรรค์สร้าง สื่อสาร ส่งเสริมแบรนด์ให้เติบโต Read More »

Scroll to Top