อบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Thai Mooc

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.ธัชชา สามพิมพ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กรกฎ จำเนียร รองผู้อำนวยการ และนางสาวดวงธิดา รักษาแก้ว ผู้ดูแลโครงการ จัดอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Thai Mooc กับการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย (สำหรับทีมงานฝ่ายสนับสนุน) ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องอบรม 1939 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจาก คุณจิระ ชนรักสุข ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาดำเนินหน้าที่เป็นวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในการสร้างหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยบน ThaiMOOC

ทั้งนี้ในการจัดอบรมเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้ชุดเครื่องมือในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ เทคนิคการสร้างหลักสูตรการเรียนใน ThaiMooc เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการบุคลากรสายวิชาการในการสร้างหลักสูตรและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ในระบบ ThaiMOOC และ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำมหาวิทยาลัยก้าวสู่ SMART University

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/aritnstru/

และ https://www.facebook.com/arc.nstru/

Scroll to Top