แหล่งโบราณคดีโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่อง :แหล่งโบราณคดีโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้แต่ง :กองโบราณคดี กรมศิลปากร
พิมพลักษณ์ :กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2536
เลขเรียก :NST 930.1 ศ375ห 2536
สถานที่จัดเก็บ :สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป :แหล่งโบราณคดีเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งศึกษาที่สำคัญหลายๆ ด้าน เช่น การตั้งถิ่นฐาน การดำรงชีพ การศาสนา ซึ่งบอกให้ทราบว่าชุมชนโมคลานมีความเจริญมั่นคงในการดำรงชีพ มีความศรัทธาในการสร้างวัฒนธรรมการดำรงชีพอยู่ร่วมกัน จากหลักฐานการสำรวจ การขุดแต่ง การขุดค้นมีความเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์ ไศวนิกายเป็นส่วนใหญ่ คือพบศิวลึงค์ศิลารอบบริเวณสถานเพื่อรวบรวมไว้ศึกษาและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป
ยืมหนังสือได้ที่ : http://lib.nstru.ac.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00021857
Scroll to Top