หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช

หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่อง : ประวัติพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ผู้แต่ง : สมหมาย เย็นเอง พิมพลักษณ์ : ม.ป.ท : ม.ป.พ , 2563 เลขเรียก : NST 294.33 ส169ป 2563 สถานที่จัดเก็บ : สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4 สาระสังเขป : พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชในอดีตกาลไม่ใช่ชื่อนี้ เพราะมีอายุมายาวนานนับพันปี มีบรรพบุรุษสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน มีประวัติความเป็นมาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งในอดีตนั้นไม่มีการจดบันทึกข้อมูลไว้ใช้ความจำเล่าสืบทอดกันมา หนังสือเล่มนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติพระบรมธาตุเจดีย์ ตำนานพระพุทธศาสนา ประวัติผู้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช และตำนานการบวชนาค ยืมหนังสือได้ที่ : https://lib.nstru.ac.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00108622

ประวัติพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช Read More »

มรดกธรรมกลางใจชนพระบรมธาตุเมืองนคร

ชื่อเรื่อง : มรดกธรรมกลางใจชนพระบรมธาตุเมืองนคร ผู้แต่ง : ณัชญ์ คงคาไหว พิมพลักษณ์ : นครศรีธรรมราช : เสือผินการพิมพ์, [2564?] เลขเรียก : NST 294.33 ณ112ม 2564 สถานที่จัดเก็บ : สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4 สาระสังเขป : มีรายละเอียดเกี่ยวกับพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช โดยมีสาระสำคัญการขึ้นทะเบียนพระบรมธาตุเป็นมรดกโลกเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของโบราณสถานโบราณวัตถุในวัดพรมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราช ได้แก่ วิหารหลวง วิหารธรรมศาลาและวิหารพระด้าน วิหารทับเกษตร วิหารพระทรงม้าและวิหารเขียน วิหารโพธิ์ลังกา/พระพวย วิหารสามจอม วิหารพระสังกัจจายน์ เจดีย์พระปัญญา และพระเวียน ซึ่งเป็นศูนย์กลางความศักดิ์ความเชื่อในคาบสมุดแห่งนี้ให้จรรโลงต่อไป ยืมหนังสือได้ที่ : https://lib.nstru.ac.th/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00108576

มรดกธรรมกลางใจชนพระบรมธาตุเมืองนคร Read More »

แหล่งโบราณคดีโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่อง : แหล่งโบราณคดีโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แต่ง : กองโบราณคดี กรมศิลปากร พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2536 เลขเรียก : NST 930.1 ศ375ห 2536 สถานที่จัดเก็บ : สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4 สาระสังเขป : แหล่งโบราณคดีเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งศึกษาที่สำคัญหลายๆ ด้าน เช่น การตั้งถิ่นฐาน การดำรงชีพ การศาสนา ซึ่งบอกให้ทราบว่าชุมชนโมคลานมีความเจริญมั่นคงในการดำรงชีพ มีความศรัทธาในการสร้างวัฒนธรรมการดำรงชีพอยู่ร่วมกัน จากหลักฐานการสำรวจ การขุดแต่ง การขุดค้นมีความเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์ ไศวนิกายเป็นส่วนใหญ่ คือพบศิวลึงค์ศิลารอบบริเวณสถานเพื่อรวบรวมไว้ศึกษาและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป ยืมหนังสือได้ที่ : http://lib.nstru.ac.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00021857

แหล่งโบราณคดีโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

ลายแทงเมืองคอน

ชื่อเรื่อง : ลายแทงเมืองคอน ผู้แต่ง : ดิเรก พรตตะเสน พิมพลักษณ์ : นครศรีธรรมราช : นาคร-บวรรัตน์, 2534 ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 เลขเรียก : NST 959.383 ด315ล 2534 สถานที่จัดเก็บ : สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4 สาระสังเขป : ลายแทงเมืองคอน หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึง ดิเรก พรตตะเสน ซึ่งมีความรอบรู้เรื่องเมืองนครที่สำคัญคนหนึ่ง ท่านเป็นนักคิด นักค้นคว้าและผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมท้องถิ่นนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่าน ยืมหนังสือได้ที่ : http://lib.nstru.ac.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00107065

ลายแทงเมืองคอน Read More »

Scroll to Top