แนะนำวารสารห้องสมุด (T.L.A. Bulletin)

วารสารห้องสมุด (T.L.A. Bulletin) ปีที่ 68 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-มิถุนายน 2567 บทความในฉบับ In this issue ประกอบด้วย บทความวิชาการ Academic articles บทความวิจัย Research articles วารสาร https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin แหล่งข้อมูล : https://tci-thailand.org/list%20journal.php เผยแพร่แล้ว: 2024-05-23 สืบค้นข้อมูลวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 จัดทำโดย นางมลทิพย์ แก้วทา นักเอกสารสนเทศ

แนะนำวารสารห้องสมุด (T.L.A. Bulletin) Read More »