แนะนำวารสารห้องสมุด (T.L.A. Bulletin)

วารสารห้องสมุด (T.L.A. Bulletin) ปีที่ 68 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-มิถุนายน 2567

บทความในฉบับ In this issue ประกอบด้วย

บทความวิชาการ Academic articles

 1. ห้องสมุดแผ่นเสียง: แหล่งรวบรวมและให้บริการแผ่นเสียงเพื่อความรู้และความบันเทิง
 2. แนวคิดพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลและการประยุกต์กับองค์กรสารสนเทศ

  บทความวิจัย Research articles

  1. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการใช้บริการของผู้ใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในจังหวัดภาคใต้
  2. การพัฒนานโยบายการใช้เครือข่ายสังคมของหอสมุดแห่งชาติ
  3. การพัฒนาต้นแบบระบบ M-learning เพื่อการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาในสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
  4. ความต้องการพัฒนาทักษะใหม่แห่งอนาคตของประชาชนในจังหวัดสกลนคร
  5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สารสนเทศของอาจารย์ในโครงการเพิ่มศาสตราจารย์แบบก้าวกระโดด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  6. วิเคราะห์แนวโน้มการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติของประเทศไทย ในช่วงปี ค.ศ. 2018-2022
  7. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน เรื่อง วรรณยุกต์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  8. สถานภาพการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2566 จากฐานข้อมูล SciVal

  วารสาร https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin

  แหล่งข้อมูล : https://tci-thailand.org/list%20journal.php

  เผยแพร่แล้ว: 2024-05-23

  สืบค้นข้อมูลวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

  จัดทำโดย นางมลทิพย์ แก้วทา นักเอกสารสนเทศ

  Leave a Comment

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

  Scroll to Top